Prohlášení o soukromí

Nina Hanáková, IČ: 75690632 (dále jen „Provozovatel“) respektuje ochranu Vašich osobních údajů, které jste poskytli. Provozovatel se při zpracování osobních údajů řídí platnými právními předpisy a při správě poskytnutých dat dodržuje veškeré obvyklé bezpečnostní postupy a podniká veškerá běžná opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy a zneužitím třetích osob.

Toto prohlášení o soukromí se týká internetového portálu http://ninaenglish.cz/. Tímto prohlášením se řídí sběr dat a jeho použití. Prohlášení o soukromí Vás informuje o zásadách Provozovatele při ochraně osobních údajů a při zpracování dat. Toto prohlášení je snadno dostupné na naší domovské stránce a v dolní části každé internetové stránky Provozovatele. Toto prohlášení o soukromí platí pro všechny internetové stránky, domény, služby, aplikace a produkty ve vlastnictví Provozovatele.

V rámci sběru dat sbírá Provozovatel osobní údaje jako emailovou adresu, jméno, příjmení, telefonní číslo, domácí či pracovní adresu. Tyto osobní údaje jsou potřebné z hlediska další vzájemné komunikace, dodávek Vámi požadovaného zboží a služeb a též z hlediska fakturace. Provozovatel však v žádném případě nesbírá informace o číslech účtů a o číslech debetních a kreditních karet použitých při transakci na účet Provozovatele. V těchto případech je Provozovatelem zaznamenána pouze doba a výše úhrady objednané služby, která je následně spárována s příslušnou objednávkou.

Provozovatel sbírá a používá Vaše osobní údaje k provozu internetového portálu a dále k vykonání služeb, které jste požadovali. Provozovatel také sbírá a používá osobní údaje, abyste byli informováni o jiných službách a produktech, které jsou dostupné na internetovém portálu. Tyto osobní údaje jsou Provozovatelem využívány výhradně k obchodním a marketingovým účelům, a to jedině za předpokladu, že k tomuto užití dal uživatel výslovný souhlas. Tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán. Je-li souhlas uživatelem odvolán, Provozovatel se zavazuje, že ihned po odvolání nebudou uživatelovi osobní údaje sbírány a užívány a současně mu nebudou zasílána obchodní sdělení Provozovatele. Provozovatel se zavazuje, že žádné osobní údaje uživatelů nepronajme, popř. neprodá.

Provozovatel v rámci zasílání obchodních sdělení dodržuje platné a účinné právní předpisy. Všechna odesílaná obchodní sdělení obsahují veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Provozovatel při zpracování osobních údajů dodržuje zásady a pravidla stanovená nejen tuzemskými právními předpisy, ale i mezinárodními předpisy, zejména směrnicemi a nařízeními Evropské unie, které se ochrany soukromí a mezinárodních toků osobních údajů výslovně týkají. Provozovatel není odpovědný za obsah jiných internetových stránek mimo internetový portál.

Provozovatel je oprávněn toto prohlášení o soukromí aktualizovat v reakci na legislativní změny. Provozovatel tímto vyzývá uživatele, aby toto prohlášení o soukromí pravidelně sledovali, a aby tak byli plně informováni o způsobu ochrany soukromí na portálu. V případě připomínek k tomuto prohlášení anebo v případě nesplnění povinnosti Provozovatele nás neprodleně kontaktujte. Provozovatel informuje dále uživatele, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, má každý uživatel, který poskytl Provozovateli své osobní údaje, právo písemně požádat provozovatele internetového portálu o informaci, které osobní údaje jsou provozovatelem internetového portálu zpracovávány.