Ochrana osobních údajů / Processing of personal data

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Nina Hanáková, IČ: 75690632, se sídlem Rybářská 296/9, 603 00, Brno (dále také „správce“), Vás jako uživatele webových stránek http://www.ninaenglish.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem bude správce Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu bude správce Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na správce kdykoliv obrátit na e-mailové adrese nina@ninaenglish.cz.

Zpracování osobních údajů dětí
K zpracování osobních údajů osob mladších 16 let správce vyžaduje souhlas zákonného zástupce. Návštěvníci webových stránek správce mladší 16 let tímto prohlašují, že jim byl k poskytnutí osobních údajů souhlas zákonného zástupce udělen.

Rozsah zpracování osobních údajů
Když správce kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:
a) Vaše jméno a příjmení nebo
b) e-mailová adresa.

Webové stránky využívají ke své činnosti souborů cookies, které sledují chování jejich uživatelů. Jedná se konkrétně o IP adresu, informace, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Účel zpracování
Údaje, které správci poskytujete, používá k tomu, aby Vás kontaktoval a poskytl Vám informace, o které jste jej požádali, nebo pro účely plnění jeho povinností, tj. poskytnutí jazykového kurzu. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu může správce vedle toho využít k tomu, aby Vám zasílal obchodní sdělení, tj. aby Vás informoval o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuje a které by Vás, podle jeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou správcovým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí správci zaslat e-mail s příslušnou žádostí na nina@ninaenglish.cz nebo jinou adresu, ze které jste od správce obdrželi obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje bude zpracovávat správce. Vaše osobní údaje může za výše uvedenými účely předat svým subdodavatelům, aby pro něj provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude poskytovat jeho služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovány dále po dobu 5 let.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že správce kontaktujete na e-mailové adrese nina@ninaenglish.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o správcovo potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že správce kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Processing of personal data

Consent to the processing of personal data

In accordance with the provisions of Section 89 (3) of Act. No. 127/2005 Coll., on electronic communications, in effective wording, hereby let us inform you that this website uses cookies for your activity, that is your cookies, including permanent ones, and we process this information.

I hereby grant Mgr. Nina Hanáková, IČO: 75690632, with its registered office at Rybářská 296/9, 603 00, Brno – Staré Brno (hereinafter referred to as the “Administrator”) consent, within the meaning of Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data (“Personal Data Protection Act”) to handle my personal data: IP address and behavior on www.ninaenglish.cz. This data will be processed to track web traffic and visitor behavior on the web.

I also award Mgr. Nina Hanáková, IČO: 75690632, with its registered office at Rybářská 296/9, 603 00, Brno – Staré Brno(hereinafter referred to as the “Administrator”) consent, within the meaning of Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data (“Personal Data Protection Act”) to handle my personal data: namesurname, and email address.

This data will be processed for inclusion in the database, advertising and marketing, i.e., in particular, sending electronic messages and offering services.

All of this data will be processed by the Administrator for direct marketing purposes for a period of 5 years or until you withdraw your consent. Managing your personal information will be done manually and automatically. You give your explicit consent to the above processing.

The consent can be withdrawn at any time, for example by sending an email to nina@ninaenglish.cz or a letter to the contact details Rybářská 296/9, 603 00, Brno – Staré Brno.

Please note that under the Personal Data Protection Act you have the right to withdraw your consent whenever you want, to ask us for information about how your personal data is being processing, to request explanations regarding the processing of your personal data, to request access to this data and to leave them with us, to update, to require us to erase this personal information and, in case of doubt how the Compliance with Personal Data Processing Obligations may apply to us to contact the Office for

Protection of Personal Data.

By granting this consent, I declare that I am aware that the use of the site is not tied to the granting of this consent and that I grant this consent on the basis of my free will.