Podmínky užití

Nina Hanáková, IČ: 75690632 (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem internetových stránek https://ninaenglish.cz/ (dále jen „internetové stránky“ či „internetová stránka“). Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Obsah, struktura a design internetových stránek Provozovatele jsou jako celek chráněny autorskoprávními předpisy. Napodobení či rozmnožování materiálů, textů, obrázků či jiných prvků umístěných na těchto stránkách může být předmětem postihu v občanskoprávním či trestněprávním řízení. Zakázáno je též neoprávněné zasahování do internetových stránek Provozovatele.

Uživatel internetové stránky se zavazuje při jejich používání dodržovat veškeré právní předpisy platné na území České republiky. Uživatel je povinen používat tyto internetové stránky v souladu s těmito podmínkami. Uživateli je zejména zakázáno zasahovat do obsahu internetových stránek, užívat tyto internetové stránky k zasílání nevyžádané pošty (spamu), vytvářet falešné zprávy či šířit na těchto internetových stránkách zprávy, které porušují platné a účinné právní předpisy. Uživateli je povoleno prohlížet a stahovat materiály umístěné na internetových stránkách výhradně pro osobní, nekomerční účely, a za předpokladu dodržování všech souvisejících právních předpisů a podmínek vymíněných Provozovatelem.

Provozovatel sděluje uživatelům, že nikterak neručí za obsah informací, které jsou zveřejněny na internetových stránkách. Provozovatel zejména neručí za úplnost a aktuálnost internetových stránek. Provozovatel je oprávněn kdykoliv provádět změnu obsahu internetových stránek, zejména potom měnit informace o nabízených produktech a službách. Provozovatel není povinen sdělovat uživatelům provedení změn ani provádět tyto změny jakkoliv periodicky.

Provozovatel sděluje uživatelům, že nikterak neručí za reklamu třetích osob, zejména formou internetových odkazů, které jsou umístěny na internetových stránkách Provozovatele. Provozovatel rovněž neručí za obsah stránek, které patří třetím osobám, jejichž stránky lze navštívit prostřednictvím internetových stránek Provozovatele.

Provozovatel informuje uživatele internetových stránek, že tyto stránky mají toliko informativní, nikoliv závazný, charakter. Zveřejnění informací a materiálů na internetových stránkách Provozovatele nelze v žádném případě vykládat jako závaznou nabídku Provozovatele a současně nelze toto zveřejnění vykládat za změnu obsahu již vzniklých závazkových vztahů s Provozovatelem.

Podmínky užití internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky užití internetových stránek Provozovatele byly zveřejněny dne 9.6.2014.