Všeobecné obchodní podmínky / Terms and conditions

Tady najdete obchodní podmínky pro prodej e-booků, online kurzů, offline vzdělávacích akcí a zboží – přes webové rozhraní.

Milí návštěvníci webových stránek www.ninaenglish.cz,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých e-booků (elektronických knih), online kurzů, offline kurzů a seminářů. Na webových stránkách www.ninaenglish.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu nebo vzdělávací akci. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem. 

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej e-booků, on-line kurzů i zboží (obojí dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno i jen jako „produkty“) a objednávku konzultací, kurzů, workshopů, seminářů, vzdělávacích pobytů (dále jen „vzdělávací akce“) přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí.

Samotný nákup produktů a objednávání vzdělávacích akcí a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. 

 

Obsah VOP:

I. Základní údaje o mně    

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou produktů a vzdělávacích akcí jak se platí?

V. Jakým způsobem vám budou produkty a vzdělávací akce dodány?

VI. Jak je to s funkčností digitálního obsahu a jeho součinností s hardwarem a softwarem a jak s autorskými právy?

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

X. Reference

XI. Závěrem

 

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Nina Hanáková

IČ: 75690632

Sídlo: Rybářská 269/9, 603 00 Brno

E-mail: nina@ninaenglish.cz

Tel.: 775 178 485

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku.

Nejsem plátce DPH.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi e-booků a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná vzdělávací akci a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb.

I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná vzdělávací akci, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.  

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“). 

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty i vzdělávací akce přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře nebo formuláře zaslaného emailem.

2. POPIS PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených e-booků, on-line kurzů a vzdělávacích akcí, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky vzdělávací akce vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno. 

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. 

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U vzdělávacích akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplaceno kurzovné ve výši uvedené v popisu dané vzdělávací akce na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám. Objednávat produkty a vzdělávací akce přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

 

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

1. CENA PRODUKTŮ a VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním e-booků, on-line kurzů a vzdělávacích akcí nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou. U vzdělávacích akcí je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje (např. zda je součástí i občerstvení). U zboží je k jejich ceně připočítáváno dopravné a balné (viz podrobněji článek V. těchto VOP). 

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo vzdělávací akce v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. 

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

– Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě v podobě faktury nebo emailu s platebními instrukcemi obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty.

V případě, že je digitálním produktem členská sekce nebo členství v některém z mých online kurzů, můžeme u některých variant členství využívat tzv. opakované platby. Podmínky opakovaných plateb naleznete popsané v samostatném dokumentu Podmínky opakovaných plateb.

5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře nebo v emailu s platebními instrukcemi. U vzdělávacích akcí musí být celá cena uhrazena nejpozději 7 dní před konáním vzdělávací akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak. V případě Skype lekcí nebo konzultací je cena splatná nejpozději před zahájením první lekce/konzultace.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. 

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. 

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

Splatnost u opakovaných plateb se řídí délkou členství.

 

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY A VZDĚLÁVACÍ AKCE DODÁNY?

A. Dodací podmínky produktů:

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu. 

Při koupi zboží bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu vámi uvedenou v objednávce. Zboží je možné dodat prostřednictvím přepravcem na vámi uvedenou doručovací adresu nebo můžete zboží převzít osobně na adrese uvedené v čl. II VOP. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.

2. DODACÍ LHŮTA. E-book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Dodací lhůta u zboží je zpravidla maximálně 5 pracovních dní od připsání platby na můj bankovní účet, je-li zboží skladem. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budu vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak já od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. U e-booků nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání. U zboží je účtováno poštovné a balné ve výši uvedené přímo na webovém rozhraní.

4. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

B. Dodací a storno podmínky vzdělávacích akcí

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

Individuální online kurz či konzultace budou dodány dle podmínek uvedených na webovém rozhraní. Online individuální výuka bude dodána po připsání platby na bankovní účet v předem dohodnutém termínu. Výuka probíhá ve dnech a časech, na kterých se Prodávající a Kupující písemně či ústně dohodli, před zahájením kurzu nebo během něj. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Prodávající oprávněn po předchozí domluvě s Kupujícím zvolit náhradní způsob zajištění výuky nebo kurz zrušit a Kupujícímu vrátit kurzovné v plné výši. Zruší-li účast na kurzu Kupující (např. nevyčerpá celý balíček), nevyužité lekce se finančně nekompenzují a žádným způsobem nenahrazují. Každá jednotlivá objednávka je platná 6 měsíců od objednání. Do této doby je třeba vyčerpat všechny předplacené lekce/konzultace z této objednávky. Lekce/konzultace, které nebudou Kupujícím vyčerpány v 6 měsíční lhůtě od objednání, propadají a Kupující nemá nárok na výuku těchto lekcí/provedení konzultací ani na žádnou finanční kompenzaci ze strany Prodávajícího. Potřebuje-li Kupující výuku na krátký čas přerušit, neprodleně o tom Prodávajícího informuje. Pokud se Kupující do 4 týdnů od poslední lekce s Prodávajícím nekontaktuje, spolupráce končí a kurzovné propadá. Pokud kupující zruší lekci v době kratší než 24 hodiny před konáním lekce, bude lekce naúčtována v plné výši. V případě, že kupující zruší již objednanou lekci více jak 24 hodin před jejím začátkem, může si kupující sjednat náhradní termín lekce. Takto zrušená lekce kupujícímu nepropadne a nebude se kupujícímu účtovat.

Při poskytování konzultací se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování konzultací. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování konzultací nebo v souvislosti s ní jsou považované za důvěrné a jak vy, tak my se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsme oprávněni od vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené vaším podpisem.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo Kupujícího vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Kupující zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce přípustné a možné, a to pouze před zahájením vzdělávací akce, ne v průběhu. Na individuální online kurz či konzultace nelze vyslat náhradníka.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. 

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Kupující jsou povinni při účasti na vzdělávací akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti v případě, že Kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Kupujícího ze vzdělávací akce nemá Kupující nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě, že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 14 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti 13 – 7 pracovních dní před zahájením vzdělávací akce, bude vám vráceno 50% kurzovného, v době kratší než 7 pracovních dní je kurzovné nevratné.

 

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY? 

1. Digitální obsah (e-book) zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, případně dalšími formáty. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. 

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. E-BOOKY  A ON-LINE KURZY: Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u e-booků a on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit. Protože jsem si kvalitou e-booků i on-line kurzů jistá a současně si přeji, abyste měli možnost si jej v klidu prostudovat, dávám všem Spotřebitelům možnost využití garance, tj. možnost bez udání důvodů odstoupit od Kupní smlouvy (a požadovat vrácení peněz) ve lhůtě 7 dnů od dodání e-booku anebo on-line kurzu (lhůta se počítá ode dne, kdy vám byly doručeny přístupové údaje do on-line kurzu). Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak ve stanovené garanční lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na nina@ninaenglish.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I těchto VOP. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. 

2. ZBOŽÍ: V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání zboží, pak jako Kupující máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste zboží převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14 denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na nina@ninaenglish.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

V těchto případech tak odstoupení od Smlouvy neumožňuji ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé. 

3. VZDĚLÁVACÍ AKCE: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Prodávajícím toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Kupujícího i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).

4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za e-book, on-line kurz nebo zboží. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady. 

5. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. 

6. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. 7. Je-li vám společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ. 

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má věc při převzetí.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U e-booků a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu. 

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Pokud vám e-book nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce (tj. i České pošty), žádám vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: nina@ninaenglish.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento mi bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky mi dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na elektronické adrese nina@ninaenglish.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. REFERENCE

Na webových stránkách, prodejních stránkách, v e-mailové a obdobné komunikaci s Kupujícími zveřejňuji reference na moje produkty a služby. Tyto reference jsou vždy referencemi mých Kupujících na produkty, které si ode mne zakoupili. Před zveřejněním reference vždy ověřuji, že jde o osobu, která si můj Produkt, či Službu opravdu zakoupila, a to kontrolou a spárováním údajů zaplacené faktury v účetnictví s recenzí od Kupujícího). Případně jde o reference, které jsem obdržela od svých Kupujících v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Kupujícímu po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu/klubu po jeho skončení. Dotazník zasílám přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Kupujících a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Kupujícího.

 

XI. ZÁVĚREM

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webové adrese https://ninaenglish.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 

Tyto VOP jsou účinné od 6.1.2023.

Terms and Conditions

Here you will find the terms and conditions for the sale of e-books, online courses, offline training events and merchandise – via the web interface.

 

Dear visitors of the website www.ninaenglish.cz,

You have just arrived at the page with the general terms and conditions for the sale of my e-books, online courses, offline courses and seminars. You have probably already read the details of your chosen product or training event on the website www.ninaenglish.cz (the “Website” or “Web Interface“). These Terms and Conditions (abbreviated as “T&C“) contain the information you need to have before you click the order button. Please therefore read them carefully. This is because you also tick the “I agree to the terms and conditions” box before you place your order. If you read the Terms and Conditions, your consent will be a true acceptance. 

 

WHEN DO THE VOP APPLY AND HOW DO THEY RELATE TO THE CONTRACT?

 

The TC shall apply to the sale of e-books, online courses and goods (both of which will be referred to hereinafter as “products“) and to the ordering of consultations, courses, workshops, seminars, educational stays (hereinafter referred to as “educational events“) via the web interface. The TC also sets out the detailed conditions for the implementation of educational events.

 

The actual purchasing of products and ordering of training events and the process of entering into a contract is described below. The TC is a document that forms an integral part of the contract between us. Should there be provisions in the Contract that differ from the text of the TC, the provisions in the Contract shall prevail.

The purchase of products is based on the Purchase Agreement concluded between me as the Seller and you as the Buyer. The provision of educational events is based on a Service Contract concluded between me as the Provider and you as the Client (as the recipient of the service). Where the term “Contract” is used in the TC, it means both the Purchase Agreement and the Service Contract. The Contract is concluded in the Czech language, archived in electronic form and is not accessible to third parties. The Contract consists of your order (completed order form on the web interface) and its acceptance by me and these TC.  

Contents of the TC:

I. Basic information about me  

II. Important terms to make it clear what is being written about

III. How to order and conclude the Contract?

IV. What about the price of products and training events as they are paid?

V. How will the products and training events be delivered to you?

VI. What about the functionality of digital content and its interaction with hardware and software, and what about copyright?

VII. Withdrawal from the Contract

VIII. Warranty, rights from defective performance and complaint procedure

IX. Handling complaints, resolving consumer disputes 

X. Testimonials

XI. Conclusion

 

 

I. BASIC INFORMATION ABOUT ME

 

Nina Hanáková

ID: 75690632

Headquarters: Rybářská 269/9, 603 00 Brno

E-mail: nina@ninaenglish.cz

Tel: 775 178 485

I am registered in the trade register.

I’m not a VAT payer.

The address for delivery is the same as the registered office address. I am available at the above e-mail address for routine communication and for any complaints and complaints.

In the following text I act only as “Seller“.

 

 

 

 

II. IMPORTANT TERMS TO MAKE IT CLEAR WHAT IS BEING WRITTEN ABOUT

 

WHO IS THE BUYER?

The Buyer is the one who, through the web interface, enters into a Purchase Agreement with me to purchase any of the products offered. The purchase of e-books and online courses involves the provision of so-called digital content (a term used directly in the Civil Code). In the following, I also refer to a client who orders an educational event via the web interface and concludes a Service Contract with me as a Buyer.

Although I assume that the typical Buyer who buys products or orders an educational event will be a consumer, the Buyer can of course also be an entrepreneur (an entrepreneurial natural person – self-employed or a legal entity, e.g. a limited liability company or a joint stock company).

WHO IS THE CONSUMER?

According to the law, a consumer is a natural person who is not acting in the course of his/her business activity or in the course of his/her independent exercise of his/her profession. If you are a natural person and you include your business registration number in your order, I will assume that you are entering into the Contract as a business and not as a consumer.  

WHAT IS A CONSUMER CONTRACT?

It is a Contract in which the consumer acts as the Buyer. In many cases, the consumer has a more advantageous position than other buyers. If a right applies only to the Consumer, this is expressly stated in the TC (i.e. “Consumer” instead of “Buyer”). 

 WHAT IS A DISTANCE CONTRACT?

This is a Contract that is concluded via REMOTE COMMUNICATION MEANS, i.e. it is concluded without having to meet in person, as we use a web interface to conclude it. The costs associated with the use of the means of distance communication (in particular the cost of the internet connection and any telephone calls) are borne by you as the Buyer and do not differ from the normal rate charged by your operator or internet service provider. By placing an order, you expressly agree to the use of distance communication.

WHAT LEGAL PROVISIONS GOVERN THE CONTRACTUAL RELATIONSHIP BETWEEN US?

These are the applicable legal regulations, in particular Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (hereinafter referred to as the “Civil Code”) and, in cases where the Buyer is a consumer, Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection. 

 

 

III. HOW TO ORDER AND CONCLUDE A CONTRACT?

 

1. As a Buyer, you order products and educational events through the web interface, i.e. through the ordering system on the website, by filling in the order form placed there or the form sent by email.

2. DESCRIPTION OF PRODUCTS AND EDUCATIONAL EVENTS: on the web interface you will find a detailed description of the offered e-books, online courses and educational events, their content, information about who they are intended for and what benefits you can expect from them. The web interface also includes testimonials from clients who have purchased the products before you. The presentation of the products on the web interface is informative. As a Seller, I am not obliged to enter into a Contract. Section 1732 (2). of the German Civil Code does not apply. 

3. ORDERING PRODUCTS and EDUCATIONAL EVENTS (with the dates already listed on the web interface): For ordering via the web interface, there is an order/reservation form where you as a Client fill in your contact details (name, surname, address, e-mail, in case of ordering for a company also company details, company ID, VAT number), information about the product ordered (by placing the ordered product in the “basket” of the web interface), in case of ordering an educational event you select a specific event if it is not already listed directly in the form and select the payment method. If you need to provide additional information when selling within the EU or outside the EU, this will be written on the order page. 

Before sending the order, you can check and change the data entered in the order form and, if necessary, correct any errors and discrepancies. To submit an order, click on the order button below the order. 

I will inform you of the acceptance of the order made via the order form on the web interface by e-mail sent to your e-mail address. Upon delivery of this order confirmation to your electronic address indicated in the order, the Contract is concluded. For training events, the Contract is only concluded when both the order is confirmed and the course fee is paid in the amount specified in the description of the training event on the web interface, unless otherwise expressly stated.

Any changes to the Contract (including cancellation of an order) are only possible by agreement between us. Until the conclusion of the Contract, you may cancel your order by email sent to my email address listed in the “Basic information about me” section in Article I of these TC.

If in doubt, I may contact you to verify the authenticity of the order and if I am unable to verify the authenticity of the order, it is assumed that the order was not placed at all and I will no longer deal with such order. You can order products and educational events via the web interface 24 hours a day, 7 days a week. Please note, however, that in exceptional circumstances, the website may be temporarily unavailable due to necessary maintenance of the website or due to circumstances for which I am not responsible, such as internet connection failures, etc.

 

 

IV. WHAT ABOUT THE PRICE AND HOW TO PAY?

 

1. PRICE OF PRODUCTS AND EDUCATIONAL EVENTS: the price is also indicated on the web interface. The price is valid for as long as it is displayed on the web interface. There are no shipping or other costs associated with the delivery of e-books, online courses and educational events, therefore the price shown in the order summary is the final price. For educational events, the web interface indicates what the price includes (e.g. whether refreshments are included). For goods, shipping and handling is added to the price (see Article V. of these TC). 

2. The agreed price is the price quoted for the product or training event at the time your order is placed. If there is an obvious error in the price on the web interface (this means, in particular, a typo, a mistake in entering the price) or a similar error in the process of concluding the Contract, then I am not obliged to deliver the product to you at such an obviously incorrect price, even if there is an automatic confirmation of acceptance of the order. In the event that you have already paid for such an obviously erroneous price, I am entitled to withdraw from the Contract and refund the amount paid. If the price changes between the time your order is sent and my confirmation of it, the price in force at the time of sending the order shall apply, unless otherwise expressly agreed between us. 

3. Unless otherwise expressly agreed between us, I am obliged to deliver the product to you only after full payment of the agreed price. 

4. METHOD OF PAYMENT: The agreed price can be paid as follows:

– Wire transfer to my bank account: you will receive payment instructions in the form of an invoice or an email with payment instructions in the order confirmation email. When making the payment, please be sure to indicate the appropriate variable symbol so that the payment can be quickly paired and the product delivered as soon as possible.

– Cashless online credit card or fast online bank transfer via the payment portal. Payment methods are connected to the payment gateway of ComGate Payments, a.s., which provides secure technology for accepting payment cards and online bank transfers. Payment card numbers, credit card numbers and e-banking passwords are entered through ComGate Payments, Inc.’s secure and trusted channel. This information is not shared with me by that company and I do not have access to it.

Any additional payment methods will be indicated on the web interface or may be expressly agreed between us.

If the digital product is a membership section or a membership to one of my online courses, we may use recurring payments for some membership options. The terms and conditions of recurring payments can be found in the separate document Recurring Payment Terms.

 

5. PAYMENT OF PRICE: The price is payable within 7 days of confirmation of receipt of the order. The due date is stated on the invoice or in the email with payment instructions. For training events, the full price must be paid no later than 7 days prior to the training event unless otherwise expressly agreed between us. In the case of Skype lessons or consultations, the price is payable no later than before the start of the first lesson/consultation.

The price is paid at the moment when the appropriate amount is credited to my bank account. 

Section 2119(1) of the Civil Code does not apply. 

Products cannot be paid for by an installment plan.

Maturity for recurring payments is based on the length of membership.

 

V. HOW WILL THE PRODUCTS AND TRAINING EVENTS BE DELIVERED TO YOU?

 

A. Product delivery terms:

 

1. METHOD OF DELIVERY. When purchasing an e-book, the digital content in pdf or similar format will be delivered after payment of the purchase price by e-mail as an attachment to an e-mail message or by sending a link where the content can be downloaded or opened. When purchasing an online course, a user account will be created on the web interface after payment of the price and access data for your user account will be generated and sent to the e-mail address indicated in the order (terms of use are set out in Article VI of these TC). In the event that the course is opened on the same day for all enrollees, you will receive the access data on a pre-announced date after payment. After logging in using the access data, the digital content (online course) will be delivered to you by making the member’s section available. If it is efficient with regard to the continuity of the content, the individual lessons will be made available to you sequentially, according to the schedule indicated on the “bulletin board” of the member section of the online course. 

 

When you purchase goods, the purchased goods will be sent as a postal shipment to the address you specify in your order. The goods can be delivered by carrier to the delivery address you have provided or you can collect the goods in person at the address specified in Article II of the TC. You select the delivery method on the web interface when ordering the goods. My obligation to deliver the goods is fulfilled by handing over the goods to the carrier you selected when ordering. Should you refuse to accept the goods without any reason, my obligation to deliver the goods shall not be deemed to have been fulfilled in such a case, nor shall it be considered a withdrawal from the contract on your part. Please, always check the integrity of the packaging upon receipt of the shipment and if you find any deficiencies, please claim them immediately from the carrier and contact me (details below in the section on making a claim). Rejection of a shipment with damaged packaging is not considered an unreasonable refusal to accept the shipment. On the contrary, if you sign the delivery note or the carrier’s packing list or a similar document to acknowledge receipt of the shipment, the goods are deemed to have been delivered in intact packaging and no further claim can be made on the grounds of damage to the integrity of the packaging.

 

2. SUPPLY LEVEL. The e-book and online course will be delivered within 3 working days after the payment is credited to my bank account. The delivery time for goods is usually a maximum of 5 working days after payment has been credited to my bank account if the goods are in stock. If the goods cannot be delivered within this time period, I will contact you to agree the next course of action and if we do not agree on delivery within a later time period, you and I may both withdraw from the Contract. Withdrawal is then effective when it is delivered to the other party to the Contract in writing by post or email.

3. TRANSPORT COSTS. No shipping or delivery costs are incurred and therefore not charged for e-books. For goods, postage and packing is charged at the rate indicated directly on the web interface.

4. Should it be necessary for reasons on your part to deliver the parcel repeatedly or by a method other than the one ordered, you are obliged to reimburse me for the costs of repeated delivery or delivery by another method, unless otherwise expressly agreed between us. In the event that you refuse to accept the parcel without justification, I shall be entitled to compensation for the costs of delivery and storage as well as any other costs incurred by me as a result of the non-acceptance of the parcel.

B. Delivery and cancellation conditions for educational events: 

 

1. DELIVERY METHOD: The training event will be delivered according to the terms and conditions specified in the event description on the web interface or individually agreed upon. The purchaser has the right to attend the training event subject to the full price for the training event being duly paid. The Seller is entitled to unilaterally change the conditions of the educational event, e.g. the person of the lecturer, the time of individual lessons, the venue within the same village/city, and is obliged to notify the Buyer thereof. The obligations between the Buyer and the Seller are not affected. The Seller is responsible for ensuring that the purpose of the course is not affected by the change of conditions. The training event will only take place if a minimum number of persons specified by the Seller have booked and paid for it. I reserve the right to cancel the training event in the event of a lower number of registrants or force majeure. In this case, I will inform all registered participants in due time.

 

The individual online course or consultation will be delivered according to the terms and conditions listed on the web interface. Online individual tuition will be delivered after payment has been credited to the bank account on a pre-agreed date. Tuition shall take place on the days and times agreed between the Seller and the Buyer in writing or verbally, prior to or during the course. In the event that the course cannot be arranged for serious reasons, the Seller shall be entitled, after prior agreement with the Buyer, to choose an alternative method of arranging the course or to cancel the course and refund the full course fee to the Buyer. If the Buyer cancels participation in the course (e.g. does not use the entire package), the unused lessons are not financially compensated and are not replaced in any way. Each individual order is valid for 6 months from the date of order. All prepaid lessons/consultations from this order must be exhausted by this time. 

 

Lessons/consultations that are not exhausted by the Buyer within 6 months of ordering shall be forfeited and the Buyer shall not be entitled to receive lessons/consultations or any financial compensation from the Seller. If the Buyer needs to interrupt the lessons for a short period of time, the Buyer shall inform the Seller immediately. If the Buyer does not contact the Seller within 4 weeks of the last lesson, the cooperation ends and the course fee is forfeited. If the Buyer cancels less than 24 hours before the lesson, the lesson will be charged in full. If the Buyer cancels an already booked lesson more than 24 hours before the lesson, the Buyer may arrange an alternative lesson date. A lesson so cancelled will not be forfeited and will not be charged to the purchaser.

 

We are guided by applicable law in providing consultations and provide them with the utmost care and diligence, using the latest knowledge, our expertise and taking into account any information you provide that is relevant to the proper provision of the consultation. By accepting these Terms and Conditions, you undertake to provide us with all information relevant to the proper provision of the Consultation, to provide such information truthfully, completely and without distortion and to notify us promptly at any time during the term of the Agreement that there have been changes to such information and to provide new information where necessary for the proper provision of the Consultation. All data disclosed in the course of or in connection with the provision of the Consultation shall be considered confidential and both you and we undertake to keep such data confidential and not to disclose it to third parties without the express consent of the other party. Where appropriate or required by law in view of the nature of the consultation provided, we shall be entitled to require you to provide the necessary information in writing bearing your signature.

2. POSSIBILITY OF SUBSTITUTE PARTICIPATION: It is possible to send a substitute to the educational event in the Buyer’s place in case the Buyer cannot attend for serious reasons, and only after prior agreement with me and if it is permissible and possible due to the content of the educational event, and only before the educational event starts, not during it. A substitute cannot be sent to an individual online course or consultation.

3. EDUCATIONAL MATERIALS AND INFORMATION: All information and any written materials, handouts, scripts, audio recordings and media, recommendations, techniques, personal information and other methods provided by the instructor conducting the event are intended solely for the purposes of the specific educational event and the personal use of the individual Purchaser. They may not be communicated or passed on to third parties, modified, distributed or copied in whole or in part, used for any commercial purpose or published elsewhere in any way without my knowledge and written consent. 

4. RESPONSIBILITY DURING THE EDUCATIONAL EVENT: The Buyer is fully responsible for himself, his decisions and his actions towards himself and others throughout the educational event. Each participant, including the instructor conducting the event, is responsible for any damages caused to himself or other Purchasers by his reckless or other conduct or for damages caused by him to the property and equipment of the premises used during the educational event.

5. POSSIBILITY TO EXCLUDE BUYERS FROM PARTICIPATION: Buyers are obliged not to interfere with the course of the educational event while participating in it. The Seller or the lecturer conducting the educational event is entitled to exclude the Buyer from participation in the event that the Buyer has not respected these TC and as a result has in any way damaged the content of the educational event, other Buyers or the lecturer, or in the event that the Buyer disrupts the course of the event by inappropriate behaviour (i.e. behaviour against the rules of decent human coexistence, e.g. repeated disturbance, participation under the influence of alcohol or other addictive substances, insults to lecturers or other participants of the event). In the event of the Buyer’s exclusion from the educational event, the Buyer is not entitled to a refund of the already paid course fee, not even part of it.

6. CANCELLATION TERMS: In the event that the educational event is cancelled for reasons on my side and you as the Buyer have already paid the price, you will receive a full refund within 14 days from the date the decision to cancel the event is made, unless we explicitly agree to apply the payment to an alternative event of your choice or other solution. Unless otherwise agreed, payment will be refunded to you in the same manner as it was received. As the Buyer, you are entitled to cancel your participation in the training event. If you have already paid the price and cancel your participation at least 14 working days before the start of the educational event, the full price paid will be refunded, if you cancel your participation 13 – 7 working days before the start of the educational event, 50% of the course fee will be refunded, in less than 7 working days the course fee is non-refundable.

 

 

VI. WHAT ABOUT THE FUNCTIONALITY OF DIGITAL CONTENT AND ITS INTERACTION WITH HARDWARE AND SOFTWARE AND COPYRIGHT? 

 

1. I only send the digital content (e-book) to you, as the Buyer, at your electronic address or by making the address of the website where the content is located available. To be fully functional, digital content requires that you have hardware and software that allows you to open and work with documents in pdf or other formats. You must also have a working internet connection to download the product from the website. I am not responsible for the unavailability of content if your internet connection is not working or is slow. Content may be temporarily unavailable for short periods of time due to data maintenance or server outages. 

2. The products are created using my knowledge and experience and years of practice. These are guidelines and recommendations and it is up to you how you use them in practice and how much care and effort you put into putting this information into practice. Therefore, I cannot be responsible for what specific results you achieve based on the products themselves. The Products are not a substitute for personal consultation. The digital content is protected by copyright and may not be redistributed or made available for use by others without my prior express written consent. Copyright infringement is not only punishable under copyright law, but may also be a criminal offence.

3. USER ACCOUNT. After purchasing the online course, you will receive the access data to log in to your user account after payment of the price, as specified in the section on delivery conditions (Article V. TC). You agree to keep the access data confidential and not to allow third parties to use it. As a Buyer, you also undertake to keep your data provided in your user account up-to-date and true. In the event of a serious breach of your obligations under the Agreement or these TC, I am entitled to disable or cancel your user account. Likewise, in the event of a breach of your obligations regarding copyright protection.

 

 

VII. WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT

 

1. E-BOOKS AND ON-LINE COURSES: Pursuant to Section 1829 (1) of the Civil Code, you as a Consumer have the right to withdraw from the concluded Purchase Contract without giving reasons within 14 days from the date of conclusion of the Contract. According to § 1837 (l) this option can be excluded for e-books and online courses (digital content). As I am sure of the quality of e-books and online courses and at the same time I wish you to have the opportunity to study it in peace, I give all Consumers the opportunity to make use of the guarantee, i.e. the possibility to withdraw from the Purchase Contract without giving any reasons (and to request a refund) within 7 days from the delivery of the e-book or online course (the period is calculated from the date on which you received the access data to the online course). If you choose to exercise this option, then within the specified guarantee period, the withdrawal must be sent by email to nina@ninaenglish.cz or sent by post to my address set out in Article I of these TC. You can also withdraw by filling in the form which can be found here. If you use the sample form, I will confirm its receipt without undue delay. You do not have to give any reasons for your withdrawal. 

 

2. GOODS: If the subject of the Purchase Contract is the delivery of goods, then you as the Buyer have the right to withdraw from this Contract without giving reasons within 14 days from the date you received the goods, as it is a Contract concluded by distance. Within this 14-day period, the withdrawal from the Contract must be sent by e-mail to nina@ninaenglish.cz or sent by post to my address as stated in Article I of the TC, or delivered to this address in person or by another person. You can also withdraw by filling in the form which can be found here. If you use the sample form, I will confirm its receipt without undue delay. You do not have to give any reasons for your withdrawal.

Please note that according to § 1837 of the German Civil Code the Consumer cannot withdraw from the Contract:

  • the delivery of goods that have been adapted to the consumer’s wishes or for his/her person,
  • the delivery of an audio or visual recording or computer program if it has breached its original packaging,
  • for the supply of newspapers, periodicals or magazines.

 

In these cases, I do not allow withdrawal from the Contract even for Buyers who are not consumers. 

3. EDUCATIONAL ACTIONS: The Contract cannot be withdrawn from if it is a contract for the use of leisure time, provided that the Seller provides this performance within the specified period (§ 1837 (j) of the NCC). A Contract for the provision of services – educational events is also considered a contract for the use of leisure time if it meets the condition of both the use of the Buyer’s leisure time and the provision of the services on a predetermined date (which is why the cancellation conditions are addressed above).

4. No later than 14 days after the withdrawal from the Purchase Contract or the use of the guarantee, I will refund the money I have accepted from you as payment for the e-book, online course or goods. I will return the money to you in the same way that you paid it, unless you agree to a different method of payment that does not involve additional costs to you. 

5. In the event that the full price is not paid by you even within 7 days after it is due, the Contract shall be cancelled. In the event that I have previously received a partial payment from you for the purchase price, I will return it to you within one week of the cancellation of the Contract, unless otherwise expressly agreed between us. 

6. Both you as the Buyer and I as the Seller are also entitled to withdraw from the Contract in the cases provided for by law or specified in these TC.7. If you are provided with a gift together with the product or educational event, the gift contract between us is concluded with the condition that if you withdraw from the Contract without giving any reasons, the gift contract ceases to be effective and you are obliged to return the gift provided to me within 14 days of withdrawal from the Contract. All gifts and bonuses are only sent or made available after payment of the agreed price of the product or training event, unless otherwise stated on the web interface.

 

 

VIII. WARRANTY, RIGHTS FROM DEFECTIVE PERFORMANCE, COMPLAINTS PROCEDURE

 

1. The rights arising from defective performance are governed by the applicable law and regulations, in particular the provisions of § 1914 to 1925, § 2099 to 2112 and § 2161 to 2174 of the German Civil Code. 

2. The rights under the guarantee are governed in particular by the provisions of Sections 2113 to 2117 of the German Civil Code.

3. As the Seller, I answer that the goods are free from defects upon receipt. If you are a consumer, then if the defect manifests itself within 6 months of receipt, the goods shall be deemed to have been defective upon receipt. If you are a consumer, I am also liable if the defects do not appear within the warranty period, which is 24 months from the date of receipt of the goods. If you are not a consumer, I do not provide a guarantee and I am only liable to you for defects that the item has when you take delivery of it.

4. In the event of a defect that cannot be rectified or in the event of a repeated occurrence of a defect or the occurrence of multiple defects, you have the right to request replacement of the product with a new one or to withdraw from the Contract. In the event of a remediable defect in a product that has not yet been used, you may demand the removal of the defect or a reasonable reduction in price or, if this is not unreasonable, the replacement of the product with a new one. If you do not withdraw from the Contract or do not exercise your right to have a new product delivered without defects or to have the product repaired, you may claim a reasonable discount. You may also claim a reasonable discount if I am unable to supply you with a new or, once repaired, functional product without defects, or if I fail to arrange for a remedy within a reasonable time or if it would cause you significant difficulties to arrange for a remedy. For e-books and online courses, due to the nature of the product, inaccessibility of the content (non-functioning access data) or missing parts of the content may be considered as defects. 

5. You are not entitled to rights under defective performance if you knew before you took delivery of the product that the product was defective or if you caused the defect. Warranty and liability claims do not apply to defects caused by improper use of the product.

6. File a complaint with me without undue delay after the defects have been discovered. You can also inform me of the complaint in advance by e-mail. If the e-book or online course (or even the access data) has not been delivered to you within the delivery time, please check the “bulk mail” or spam folders first. If you do not find the product there either, make a claim according to this paragraph. It is appreciated if you also attach an invoice or other proof of purchase, a description of the claimed defect and a proposed solution to the claim. I will settle the complaint without undue delay, within 30 days at the latest, unless we expressly agree otherwise. I will provide you with written confirmation of the claim and its settlement. If the goods are delivered by a carrier (i.e. also by Czech Post) on the basis of your order, I ask you to inspect the shipment in the presence of the carrier and, if damage to the shipment is detected, to file a claim directly with the carrier. The carrier will then draw up a report with the addressee on the defect found and the parcel will be delivered back to the sender. As the Buyer, you are entitled to refuse to accept a shipment that does not comply with the Purchase Agreement, e.g. because the shipment is incomplete or damaged. If you accept such a damaged shipment from the carrier, you must describe the damage in the carrier’s handover report. The incomplete or damaged consignment must be reported immediately by e-mail to nina@ninaenglish.cz, a damage report must be drawn up with the carrier and sent to me by e-mail or by post without undue delay. The additional claim of incompleteness or external damage to the shipment gives me the opportunity to prove that there is no breach of the Purchase Contract.

 

 

IX. COMPLAINT HANDLING, CONSUMER DISPUTE RESOLUTION

 

1. If you have any complaint about the Contract, its performance or my activities, please contact me at nina@ninaenglish.cz.

2. Businesses operating on the basis of a trade licence, the controlling authority is the competent trade licensing authority, supervision over compliance with consumer protection regulations is carried out by the Czech Trade Inspection Authority. The Office for Personal Data Protection oversees compliance with data protection regulations. You can also contact these authorities with your complaints.

3. If a consumer dispute arises between us as the seller and the consumer, the consumer has the right to resolve it out of court. The Czech Trade Inspection Authority is the subject of the out-of-court settlement pursuant to Act No. 634/1992 Coll., on Consumer Protection. All details on out-of-court resolution are available on the website of the Czech Trade Inspection Authority www.coi.cz. The consumer can also use the online dispute resolution platform set up by the European Commission at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

X. TESTIMONIALS

 

I publish testimonials for my products and services on my website, sales pages, in email and similar communications with Buyers. These testimonials are always testimonials of my Buyers to products they have purchased from me. Before posting a testimonial, I always verify that it is a person who has actually purchased my Product or Service by checking and matching the details of the invoice paid in the accounting system with the Buyer’s review). Alternatively, it is a testimonial that I have received from my Buyers as part of the feedback questionnaire sent to the Buyer after delivery of the Product, or for an online course/club after its completion. I send the questionnaire directly to the contact email listed in the Buyers’ database to ensure that such testimonial comes from the Buyer.

 

 

 

XI. CONCLUSION

 

The contract is concluded for a definite period of time, until the Seller and the Buyer fulfill their obligations under the contract.

The protection of personal data is dealt with in a separate document, which can be found on the website here.

Please note that I am entitled to unilaterally change these TC, however, the text of the terms and conditions in force at the time of placing the order shall always apply to the buyer. 

These Terms and Conditions are effective from 6 Jan, 2023.